Join us!

Start your journey

Wij geloven dat iedereen op zijn of haar eigen tempo en niveau kan werken aan een gezonde(re) levensstijl. Wij hechten bijzonder veel waarde aan een fijne groepscohesie en vinden het belangrijk dat jij plezier en succes ervaart.

Vechtsport voor jong en oud

Atleten sporten, groeien en leren bij ons samen. Het doel is niet alleen een betere techniek en fysiek vermogen maar ook een betere versie van jezelf worden op alle andere gebieden die bij martial arts komen kijken. Kwaliteit van de lessen vinden wij essentieel, maar nooit ten koste van plezier en de groepsdynamiek. Iedereen krijgt bij ons de vrijheid om aan zijn of haar eigen doelen te werken.

  Inschrijfgegevens  Gegevens over gezondheid

  Gezien de fysieke aard van de sport is het belangrijk voor de trainer om te weten of het nieuwe ingeschreven lid bijzonderheden heeft omtrent zijn/haar gezondheid. Het geniet dan ook de voorkeur dat u uw eigen huisarts raadpleegt alvorens aan deze sport deel te nemen. Hierbij wordt gedacht aan b.v. astma, diabetes of andere aandoeningen die tijdens het sporten naar boven kunnen komen. Hieronder kunt u de eventuele bijzonderheden vermelden. Dit kan ook aan het begin of aan het einde van de eerste les aangegeven worden.

  Aansprakelijkheid

  De leiding, instructeurs en gastdocenten zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Ondergetekende is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport, zoals de verschillende gevechtssporten die Energia Martial Arts aanbiedt, risico’s met zich mee brengt en dat hij/ zij eventuele gevolg schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende Energia Martial Arts en/of haar leiding/instructeurs/gastdocenten vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Ondergetekende verklaart hierbij tevens akkoord te gaan met het foto/ filmbeleid dat inhoudt dat er soms een foto gemaakt wordt of gefilmd wordt tijdens de training, dit zou ook op het internet terecht kunnen komen.


  Door deze overeenkomst te tekenen verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Energia Martial Arts, welke ten allen tijde op www.energia-martialarts.com geraadpleegd kunnen worden en welke tevens aan dit document zijn toegevoegd. Tevens wordt verwacht dat de maandelijkse contributie van €49,99 iedere eerste dag van de maand wordt overgemaakt naar NL54 RABO 0322289343 t.n.v. Energia Martial Arts.

  IBAN: NL54 RABO 0322289343 t.n.v. Energia Martial Arts

  Zet in de omschrijving je voornaam + Energia Martial Arts

  Maandelijkse contributie bedraagt €49,99

  Graag overmaken op de 1e van de maand.